Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat de gegevens die jijzelf aan mij hebt verstrekt, waaronder aantekeningen over je fysieke gezondheid en psychosociale thema’s, voor zover belangrijk. Ook kan ik er gegevens in verwerken over de uitgevoerde behandelingen, zodat ik je bij een volgende sessie beter kan begeleiden.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

● zorgvuldig omga met je persoonlijke en eventuele medische gegevens
● er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als je behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

● voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of statistische verwerking door mijzelf.
● een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor je financiële administratie, zodat ik voor jou een factuur kan opstellen.

Anders dan vroeger is je BSN-nummer niet nodig, ook niet voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Het mag door mij dan ook niet worden opgevraagd.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om je toestemming vragen. Vermelding van je verhaal of een samenvatting van je sessie(s) op mijn website gebeurt uitsluitend geanonimiseerd en met jouw uitdrukkelijke toestemming.

De volgende gegevens worden door Spirituele Regressie digitaal verwerkt, en overeenkomstig de WGBO en Informed Consent, 20 jaar bewaard:

 • naam, adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • zorgverzekeraar
 • polis- of verzekerdennummer
 • naam huisarts

Bij minderjarige cliënten verzamel ik daarnaast de volgende gegevens:

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders.

Grondslagen van de digitale gegevensnotering zijn toestemming, overeenkomst, en wettelijke verplichting (WGBO).

Verder verwerkt Spirituele Regressie in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst, met geheimhoudingsplicht zoals aangegeven in het Informed Consent, de volgende Bijzondere Persoonsgegevens:

 1. Beroep of dagelijkse paktijk / werk
 2. Burgerlijke staat
 3. Directe aanleiding om in regressie te gaan
 4. Wanneer het thema voor is begonnen, en of er daarvoor iets ernstigs/ belangrijks is gebeurd.
 5. Belangrijke gebeurtenissen in het huidige leven met betrekking tot het thema of thema’s.
 6. Huidige gevoel of gevoelens over thema’s / huidige situatie.
 7. Gebied in het lichaam waar dit gevoel / deze gevoelens meer of het meest worden ervaren.
 8. Hinderlijk(e) gevolg(en) van het thema / de thema’s in het dagelijks leven, i.v.m. a) eigen innerlijk b) relaties, sociale leven, werk c) verbinding met natuur, d) cultuur (kunst, sport, instellingen) en e) materie (bezit, geld enz.) – over deze 5 levensdomeinen wordt een korte nulmeting gedaan, waardoor de effectiviteit van de behandeling tijdens en na afloop van het traject helder wordt.
 9. Samenstelling gezin en belangrijke gebeurtenissen van de eerste 8 levensjaren.
 10. Belangrijke zaken die spelen rondom de moeder, toen ze zwanger was van de cliënt(e). Gegevens over het verloop van de geboorte, en of die thuis plaatsvond of in het ziekenhuis.
 11. Verdere omstandigheden die een rol kunnen spelen inzake je thematiek.
 12. Wat je graag door de sessie(s) zou willen bereiken.
 13. Eerdere therapieën of trajecten voor persoonlijke groei.
 14. Belangrijke ziektes en/ of lichamelijke klachten/ nu of in het verleden.
 15. Belangrijke ongevallen, ziekenhuisopnames en operaties.
 16. Eventuele medicatie.
 17. Aanwezigheid van thema of thema’s in de familie of in eerdere generaties.
 18. Eerste gevoel bij het vanuit een groter of hoger geheel naar je eigen leven kijkend.
 19. Eventuele terugkerende dromen.
 20. Hoe heb je Spirituele Regressie gevonden, en indien via internet: met welke zoekwoorden?

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst en informed consent wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Uitsluitend indien dit voor jouzelf van belang is voor de behandeling, kan ik de volgende bijzondere persoonlijke gegevens vastleggen:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid
 • Zaken mb.t. seksualiteit
 • Mogelijk strafrechtelijke gegevens.

Je hebt echter na afloop van de behandeling altijd recht op wijzigen en wissen van alle geregistreerde gegevens; je kunt dit schriftelijk aanvragen bij Spirituele Regressie. Voor het verkrijgen van een kopie van je volledige dossier kunnen vanwege de verwerkingstijd kosten in rekening gebracht worden.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij je zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • Je polis- of verzekerdennummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling regressie- en reïncarnatietherapie’, ‘psychosociaal consult’ of ‘overige psychosociale therapie.’
 • De bijbehorende prestatiecode
 • De kosten van het consult.

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze kan declareren bij je zorgverzekeraar.